شرایط شغلی

ما در مجموعه سالوت بدنبال همکاری با افرادی هستیم که شرایط زیر را دارا باشند:

1-رفتار سازمانی مناسب

2-منظم در رفت آمد 

3-متعهد به قوانین اخلاقی و فرهنگی سازمان

4-مسئولیت پذیر در امور تحویل داده شده

Recruitment application form

Scroll to Top